ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Sep 14,2022 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับมอบสื่อสนับสนุนการเรียนจากตัวแทนนักศึกษา หลักสูตร D.B.A. และ M.B.A.

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการ บดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับมอบโทรทัศน์ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง จากตัวแทนนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(D.B.A.) และปริญญาโท หลักสูตรบริหาร ธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุง เทพธนบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นเครื่องมือ หรือสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หรือตามภาร กิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจร่วมรับมอบสื่อการเรียนดังกล่าวด้วย ณ อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิท ยาลัยกรุงเทพธนบุรี…
− Sep 09,2022 −

"โครงการ U2T มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดอบรมวิชาชีพสรรค์สร้างงานหัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้แก่ชุมชน"

"โครงการ U2T มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดอบรมวิชาชีพสรรค์สร้างงานหัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้แก่ชุมชน" วันที่ 8 กันยายน 2565 โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T for BCG มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จัดอบรมวิชาชีพสรรค์สร้างงานหัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้แก่ผู้แทนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ที่มีความสนใจในงานหัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้ ณ ห้องนิวอีร่าชั้น 4 อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล มอบหมายให้ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์เป็นประธานโครงการ…
− Sep 05,2022 −

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 3 ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติกองทุนกู้ยืม ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 3  ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1  ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565  ลงนามสัญญา และแบบเบิกเงินกู้ยืมส่งคืนภายในวันที่ 20 กันยายน 2565       …
− Sep 02,2022 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564

          รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ประธานกรรมการฯ และคณะ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564           ในการนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้เยี่ยมชมความพร้อมในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมสัมภาษณ์ผู้แทนสภามหาวิทยาลัยฯ…
− Aug 23,2022 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมกับศิลปินแห่งชาติฯ จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Imagination of Hypothesis : จินตภาพแห่งสมมติฐาน ในวาระ 72 ปี ศ.เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง

          รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการ บดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “Imagination of Hypothesis : จินตภาพแห่งสมมติฐาน” โดย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินจากสถา บันการศึกษาด้านศิลปกรรม ศิลปินอิสระ และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เนื่องในวาระ 6 รอบ 72 ปี ศ.เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผลงาน และคุณูปการของ ศ.เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง ที่มีต่อวงวิชาการด้านศิลปกรรมของไทย และยังเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบนิทรรศการศิลปะของศิลปิน…