ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มกธ. และสถาบันการศึกษาในเครือ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

− Aug 02,2023 −

 ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัชชา  ชัยรุ่งเรือง  ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  นำคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักเรียน นักศึกษาไทยและต่างชาติ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และสถาบันการศึกษาในเครือร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในโอกาสวันเข้าพรรษา  ประจำปี 2566  เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของไทยให้ยั่งยืนสืบไป
       ในการนี้ ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล ได้สมทบเงินบริจาคร่วมกับผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  เจ้าหน้าที่  นักเรียน  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และสถาบันการศึกษาในเครือเป็นจำนวนเงิน  254,666.25  บาท  เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ไว้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดโกมุทพุทธรังสี  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566  
        ทั้งนี้ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้วางแนวนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประจำชาติของไทยอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเรื่อยมา  เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  นักเรียน  นักศึกษา  รวมทั้งประชาชนในชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญ  และคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย  ซึ่งถือเป็นบทบาทตามพันธกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  อีกทั้ง ยังวางกรอบแนวทางปฏิบัติให้คณาจารย์  บุคลากร  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามดังกล่าวด้วย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back