ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Aug 01,2022 −

มกธ.จัดปฐมนิเทศนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2565  พร้อมทั้งมอบ iPad เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษาด้วย  โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์  ไวคกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  นพ. อรรถพล  เกิดอรุณสุขศรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์  สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ  ร่วมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ด้วย…
− Jul 26,2022 −

มกธ.จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ “รักน้อง” ส่งเสริมความรักสามัคคี

          รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ กตัญญูกตเวที และยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจถึงคุณค่าเชิงคุณธรรมจริยธรรมในฐานะผู้สืบทอดมรดกด้านความรู้เชิงวิชาการ วิชาชีพด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ ณ อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565  …
− Jul 23,2022 −

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ "ประสบการณ์กับเวลาที่แตกต่าง" เรื่อง นวัตกรรมการสื่อสารของผู้บริหารยุคดิจิทัล

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ "ประสบการณ์กับเวลาที่แตกต่าง" เรื่อง นวัตกรรมการสื่อสารของผู้บริหารยุคดิจิทัล โดย ทีมโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง ณัฏฐา  ชาญเลขา คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการและทีมโฆษกกระทรวง แสงชัย  ธีรกุลวาณิช คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติและประธานสมาพันธ์ SME ไทย    วันอาทิตย์ 24 กรกฎาคม เวลา 14.30…
− Jul 23,2022 −

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ "ประสบการณ์กับเวลาที่แตกต่าง" เรื่อง ความสัมพันธ์ไทย-จีน แห่งลุ่มน้ำโขง

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ "ประสบการณ์กับเวลาที่แตกต่าง" เรื่อง ความสัมพันธ์ไทย-จีน แห่งลุ่มน้ำโขง  โดย ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี วันอาทิตย์ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสปอร์ต คอมเพล็กซ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Jul 22,2022 −

มกธ.นำทัพนักกีฬาทีมชาติเข้ารับโอวาทจาก รมว.อว. พร้อมสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 จ.อุบลราชธานี 24 ก.ค.-7 ส.ค. 2565

มกธ.นำทัพนักกีฬาทีมชาติเข้ารับโอวาทจาก รมว.อว. พร้อมสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 จ.อุบลราชธานี  24 ก.ค.-7 ส.ค. 2565         ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้โอวาทแก่คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ผู้ฝึกสอน  นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว.  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน…