ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Mar 04,2022 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบหมวก ตราสัญลักษณ์ดวงประทีปแก่นักศึกษาพยาบาลสร้างความรับผิดชอบ และเคารพในวิชาชีพ

      รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหมวก ตราสัญลักษณ์และดวงประทีปแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 13 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิท ยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวเห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพพยาบาล คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพพยาบาล และยังเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้นักศึกษารักและเคารพในวิชาชีพพยาบาล อีกทั้งเป็นเครื่องหมายเตือนใจว่าเป็นก้าวแรกของนักศึกษาสู่วิชาชีพพยาบาลต่อไป…
− Feb 10,2022 −

รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง นำทีมบรรยายพิเศษเรื่องกลยุทธิ์การสื่อสารให้ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คณะแพทยศาสตร์มหาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในรายวิชา GH 111 หลักการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ Principles of Communication for Health Sciences ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์มหาลัยกรุงเทพธนบุรี ในหัวข้อ Branding of the organization และ How to give a speech in the public นำทีมการ บรรยายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงอว.ร่วมด้วยทีมคณาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์…
− Feb 17,2022 −

อธิการบดี มกธ. ประธานพิธีสมโภชพระประธาน - มณฑปสร้างถวายวัดสาลวัน ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระพุทธมงคลวิศิษฏ์”

อธิการบดี มกธ. ประธานพิธีสมโภชพระประธาน - มณฑปสร้างถวายวัดสาลวัน ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระพุทธมงคลวิศิษฏ์”                     รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีสมโภชพระประธาน  และมณฑปที่สร้างถวายวัดสาลวัน  จ.นครปฐม  พร้อมบวงสรวงอัญเชิญ “หลวงพ่อพระพุทธมงคลวิศิษฏ์” “หลวงพ่อบ้านแหลม” และ ”ท้าวมหาพรหม” มาประดิษฐานบนมณฑปหลังใหม่ดังกล่าว …
− Feb 15,2022 −

กทม-รพ.ราชพิพัฒน์-มกธ. ร่วมวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา” มุ่งพัฒนา นศ-บุคลากรทางการแพทย์ทัดเทียมนานาชาติ

         กทม-รพ.ราชพิพัฒน์-มกธ. ร่วมวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา” มุ่งพัฒนา นศ-บุคลากรทางการแพทย์ทัดเทียมนานาชาติ พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมด้วย นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์…