ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

กระทรวงกลาโหม จับมือ มกธ. MOU ส่งเสริมด้านวิชาการ พัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ

− Apr 02,2024 −
กระทรวงกลาโหมและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร โดยมี นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วย พลเอก พุฒิประสิทธิ์ จิระมะกร เจ้ากรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม และดร.ณัฐพล เนื่องชมภู อาจารย์แนะแนวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามในโอกาสนี้ด้วย
การลงนามบันทึกความร่วมมือข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความก้าวหน้าทางด้านการเรียนการสอน การสนับสนุนทางด้านวิชาการและการศึกษา อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวมถึงการประสานความร่วมมือในการส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และมุ่งพัฒนาด้านวิชาการ การฝึกฝนอาชีพของบุคลา กรทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเต็มศักย ภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาอการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ของทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยว ข้องอย่างเหมาะสม
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือข้างต้นจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ศาลาว่าการกลาโหม กระ ทรวงกลาโหม โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย.

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back