ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

− May 15,2024 −

มกธ. ทำถึง!! กับโครงการ Distance Big Acting พัฒนาผู้สอนระบบการศึกษาทางไกล

ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเปิดโครงการ “Distance Big Acting” ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบาย เพื่อให้คณาจารย์ ใช้เป็นหลักปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาทุกระดับชั้นอีกด้วย “โครงการนี้เป็นกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในทุกระดับให้มีความพร้อมในการพัฒนาองค์ความรู้…
− May 03,2024 −

“ศ.ดร.บังอร” มอบเสื้อกาวน์-ชุดปฏิบัติงานแก่นศ.แพทย์ มกธ.รุ่นแรก ปีการศึกษา 2567 พร้อมมุ่งพัฒนาแพทย์ที่เชี่ยวชาญ-มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาแพทย์ที่เข้ารับเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานดังกล่าว ในการนี้พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวให้พรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาแพทย์ที่เข้ารับเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานในพิธีดังกล่าวด้วย พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล…
− May 01,2024 −

นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ให้ดำเนินการยื่นขอกู้ยืม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน

ประกาศสำนักกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา     นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 4  ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1  ให้ดำเนินการยื่นขอกู้ยืมในแอปพลิเคชัน กยศ.connect และติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน  2567 ได้ 2 ช่องทางดังนี้ 1. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ที่สำนักกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 1 ตึกสำนักอธิการบดี …
− May 01,2024 −

ศปง.อพม.ทวีวัฒนาร่วมกับลั่วะทวีวัฒนา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปง.อพม.) เขตทวีวัฒนาร่วมกับลั่วะทวีวัฒนา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับสภากา ชาดไทย ถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 เพื่อมุ่งเน้นให้ประ ชาชนมีความรัก สามัคคี เสียสละ และแบ่งปัน โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้สนับสนุนสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวเขตทวีวัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างทั่วถึง…