ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

“ศ.ดร.บังอร” ร่วมเปิดอาคารศูนย์แพยทศาสตรศึกษาและวิจัย มกธ.ในพิธีครบรอบ 25 ปี สถาปนา รพ.ราชพิพัฒน์

− Apr 14,2024 −
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสมัชชามหาคณิสสรเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสามคม ประธานสมัชชามหาคณิสสร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ร่วมประกอบพิธีเปิดอาคารศูนย์แพยทศาสตรศึกษาและวิจัย อาคารเมตตาธรรม ศูนย์หัวใจและไต รวมถึงประกอบพิธีครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนา โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์เจิมอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาและวิจัย ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พร้อมเจริญชัยมง คลคาถาประกอบพิธีดังกล่าวด้วย
ในการนี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่ง เรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้บริหารของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ อาคารเมตตาธรรมศูนย์หัวใจและไต โรงพยา บาลราชพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567
นอกจากนี้พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้มีอุปการคุณและมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและบุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาล พิธีทำบุญครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนา และเปิดอาคาร เมตตาธรรม ศูนย์หัวใจและไต และ อาคารศูนย์แพยทศาสตรศึกษาและวิจัย โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ รวมถึงกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มปอดให้คนเมือง ซึ่งโรงพยาบาลได้ดำเนินมาครบรอบ 25 ปี ให้บริการรักษาผู้ป่วย และขยายศักยภาพการให้บริการเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ นำร่องในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการและไร้รอยต่อ ยกระดับบริการสาธารณสุขปฐมภูมิให้เข้มแข็ง และยกระดับการดูแลปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น.

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back