คณะศิลปศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้นำนักศึกษาทดสอบปฏิบัติในรายวิชางานมัคคุเทศก์ ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังครารามราชวรมหาวิหาร

− Mar 04,2017 −

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำทีมโดย อาจารย์สุธาสินี หัวหน้าสาขาวิชาการท้องเที่ยว ได้นำนักศึกษาทดสอบปฏิบัติในรายวิชางานมัคคุเทศก์ ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังครารามราชวรมหาวิหาร

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back