คณะศิลปศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

      “ เรียนรู้คู่คุณธรรม  พร้อมนำบูรณาการ เชี่ยวชาญสู่สากล”

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศด้านภาษา วิชาการ และวิชาชีพ  รวมถึงการบูรณาการความรอบรู้ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ มีศักยภาพพร้อมสำหรับการทำงาน เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ความสำคัญ

       ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญและจำเป็นในการสื่อสารในระดับประเทศมากขึ้น อีกทั้งการนำภาษาไปใช้ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมทางด้านภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะช่วยพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมด้านคุณลักษณะและสมรรถนะทางด้านภาษาตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากลโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะเป็นผู้มีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษและสามารถนำมาใช้สื่อสาร  ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเพื่อรองรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

4. มีประสิทธิภาพทางการสื่อสารโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่าง ประเทศกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

       ผู้จบการศึกษาสามารถเลือกประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

1. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจ SME

3. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือในโรงแรม

4. เลขานุการ

5. นักแปลภาษา/ ล่าม

6. นักสื่อสารมวลชน

7. ข้าราชการในหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ

8. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ