คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

    รหัสหลักสูตร                    25221131106279

    ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา

  ภาษาอังกฤษ    Doctor of Philosophy Program in Leadership in Educational Administration

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย          ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา)

                       ชื่อย่อ   ปร.ด. (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา)

ภาษาอังกฤษ      ชื่อเต็ม  Doctor of Philosophy (Leadership in Educational  Administration)

                       ชื่อย่อ   Ph.D. (Leadership in Educational Administration)


Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะศึกษาศาสตร์ Contact: