คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ ปลูกฝังคุณลักษณะของความเป็นครู ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานวิชาชีพครูสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีการปฏิบัติตน และมีการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมีความสามารถ มีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่ดี พร้อมที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะพัฒนาในขั้นตอนต่อๆ ไปของชีวิต กระทั่งเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. มีความสามารถและทักษะในการวางแผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้  การออกแบบ  การบริหารจัดการ  และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การผลิตสื่อและนวัตกรรม  และการประเมินผลการเรียนรู้  ทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย

2. มีทักษะในการคิด  การสร้างสรรค์ความรู้  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ  ศรัทธาในวิชาชีพครู  และวิชาชีพอื่นที่ใช้ศาสตร์การสอนและการฝึกอบรม

4. มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและเอื้ออำนวยให้เกิดการพัฒนาชุมชน

5. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในงานวิชาชีพต่างๆ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ข้าราชการและพนักงานครู อาจารย์ และบุคลากรการศึกษาตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา ครูคอมพิวเตอร์ศึกษา ใน สถาบันการศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน

2. พนักงานการศึกษาและฝึกอบรมในองค์กรเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะศึกษาศาสตร์ Contact: