คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

“เลิศคิด เลิศธรรม เลิศนำ สู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและความเป็นนักบริหารทางการศึกษามืออาชีพ”

1.2 ความสำคัญ

ประเทศไทยได้ดำเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และคุณภาพของประชากร โดยมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภท มาเป็นระยะเวลาเกือบทศวรรษแล้ว อย่างไรก็ตาม จากการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้ให้เห็นว่าการดำเนินงานหลายด้านยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณภาพของผู้เรียนทุกๆ ด้านยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ และส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้รายงานผลการประเมินสมรรถนะในการแข่งขันของ International Institute for Management Development (IMD) ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2550 ชี้ให้เห็นว่าสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงจากที่เคยอยู่ในอันดับที่ 26 ในปี พ.ศ. 2547  ลดลงเป็นอันดับที่ 29 ในปี พ.ศ. 2549 และเป็นอันดับที่ 33 ในปี พ.ศ. 2550 ตามลำดับ  ส่วนสมรรถนะทางการศึกษาของประเทศไทยด้านคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในอันดับที่ 46 จาก 55 ประเทศในปี พ.ศ. 2554

นอกจากนี้ การมีสถานศึกษาจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ และรัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอำนาจการบริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทำให้สถานศึกษามีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น แต่ประสิทธิผลที่เกิดจากการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน  ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพผู้เรียน จำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการบริหารสถานศึกษาเป็นหลัก ซึ่งต้องอาศัยผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการและมีภาวะผู้นำที่จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา  มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิต และพัฒนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ นักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูงทางการบริหารการศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารการศึกษา ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว  จึงเปิด การเรียนการสอนหลักสูตร ปริญญาเอก Doctor  of  Education ( Educational Administration)  เพื่อพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาระดับต่างๆ ให้สนองตอบการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการใหม่ๆ ทางด้าน

การบริหารการศึกษา ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม

      2. เพื่อผลิตและพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความสามารถในการวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการพัฒนา บริหาร และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารการศึกษา

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ

2. ผู้บริหารการศึกษาระดับต่างๆ

3. นักวิชาการศึกษา

4. ผู้สอนในสาขาวิชาบริหารการศึกษาและสาขาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

5. ผู้บริหารองค์กรเอกชน องค์กรรัฐอื่นๆ และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

 

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะศึกษาศาสตร์ Contact: