คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1. ปรัชญา

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความมุ่งมั่นในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารการศึกษา  โดยการใช้ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  การปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการเป็นนักวิชาชีพการบริหารการศึกษาที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม  นำสู่การพัฒนาองค์การ ปฏิบัติงานได้จริง มีความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ และเป็นแบบอย่างการบริหารจัดการศึกษาที่มีระบบที่ดี ที่เป็นประโยชน์แก่องค์การทางการศึกษาและในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

เนื่องด้วยนักบริหารการศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศให้ก้าวหน้า และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจโลก สังคม ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับการได้ยอมรับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงต้องสามารถประยุกต์ใช้หลักการแนวคิดทฤษฎีได้และประสบการณ์อย่างเหมาะสม ทั้งในองค์การทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นองค์การที่เข้มแข็งในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนตามที่พึงประสงค์ของประเทศต่อไป

1.2. วัตถุประสงค์

     1.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทางการศึกษา

     1.2.2  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการเข้าใจ ความนึกคิดและนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงในหลักการทฤษฎีกระบวนการต่างๆทางการบริหารศึกษาและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

   1.2.3   เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจโดยใช้แนวคิด หลักการทฤษฎีและกระบวนการต่างๆทางการบริหารการศึกษาในการคิดวิเคราะห์และมีสมรรถนะในการแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับสถานการที่เปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดมาก่อน

     1.2.4   เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถทำงานเป็นกลุ่ม มีภาวะความเป็นผู้นำ ภาวะผู้ตาม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง

   1.2.5  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการสื่อสาร การพูดการเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานทางการบริหารการศึกษา

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้บริหารสถานศึกษา
  2. ผู้บริหารการศึกษา
  3. ครู   อาจารย์   และ นักวิชาการ
  4. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้หลักการบริหารการศึกษาไปใช้หรือประยุกต์ใช้
  5. อาชีพอิสระ
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะศึกษาศาสตร์ Contact: