คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาและความสำคัญ

             บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความมุ่งมั่นในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน โดยการใช้ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู  การปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการเป็นนักพัฒนาหลักสูตรและเป็นครูที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม  นำสู่การพัฒนาองค์การ ปฏิบัติงานได้จริง มีความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ และเป็นแบบอย่างของครูที่ดีและเป็นมืออาชีพในการส่งเสริมระบบการศึกษาที่ดี ที่เป็นประโยชน์แก่องค์การทางการศึกษาและในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

             เนื่องด้วยครู เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศให้ก้าวหน้า และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจโลก สังคม ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับการได้ยอมรับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงต้องสามารถประยุกต์ใช้หลักการแนวคิดทฤษฎีได้และประสบการณ์อย่างเหมาะสม ทั้งในองค์การทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นองค์การที่เข้มแข็งในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนตามที่พึงประสงค์ของประเทศต่อไป


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทางการศึกษา

 2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการเข้าใจ ความนึกคิดและนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงในหลักการทฤษฎีกระบวนการต่างๆทางด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอนและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจโดยใช้แนวคิด หลักการทฤษฎีและกระบวนการต่างๆทางการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในการคิดวิเคราะห์และมีสมรรถนะในการแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับสถานการที่เปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดมาก่อน

4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถทำงานเป็นกลุ่ม มีภาวะความเป็นผู้นำ ภาวะผู้ตาม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง

5. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการสื่อสาร การพูดการเขียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานทางด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

2.  เป็นนักพัฒนาหลักสูตร หรือ นักการศึกษา

3.  เป็นครู  อาจารย์  และ นักวิชาการ

4.  เป็นนักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้หลักการบริหารการศึกษาไปใช้หรือประยุกต์ใช้

5.  เป็นผู้ประกอบการสถานศึกษาหรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะศึกษาศาสตร์ Contact: