คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ

โครงสร้างหลักสูตร1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย             หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ

ภาษาอังกฤษ         Bachelor of  Business Administration Program in Health Business Management

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

              ภาษาไทย           ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสุขภาพ)

                                      ชื่อย่อ     บธ.บ. (การจัดการธุรกิจสุขภาพ)

             ภาษาอังกฤษ        ชื่อเต็ม   Bachelor of  Business Administration (Health Business Management)

                                      ชื่อย่อ     B.B.A. (Health Business Management)


Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: