คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

โครงสร้างหลักสูตร1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย           หลักสูตรบ่ริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Business Administration (Logistics  Management)


2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย         ชื่อเต็ม    :   บริหารธุรกิจบัณฑิต   การจัดการโลจิสติกส์

                       ชื่อย่อ      :   บธ.บ   การจัดการโลจิสติกส์

ภาษาอังกฤษ      ชื่อเต็ม    :   Bachelor of  Business Administration (Logistics Management)                          

ชื่อย่อ      :   B.B. A  (Logistics Management)

 

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: