คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ภาพดูงานฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยานการบินไทย

− Oct 19,2015 −

ภาพดูงานฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยานการบินไทย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: