คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับ SCG (ปูนซีเมนต์ไทย)

− Aug 21,2013 −

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับ SCG (ปูนซีเมนต์ไทย)

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: