WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Sep
  26

  มกธ.-ม.กีฬากว่างโจว ร่วมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาไทย-จีน ปริญญาตรี-เอก สาขาวิชาพลศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2565         รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก โท และตรี  สาขาวิชาพลศึกษา  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งนักศึกษาจีน  และนักศึกษาไทย  ประจำปีการศึกษา 2565  ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และมหาวิทยาลัยกีฬากว่างโจว (Guangzhou Sport University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาดังกล่าวใช้รูปแบบการปฐมนิเทศออนไลน์  โดยมีที่ปรึกษาอธิการบดี  ผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาด้วย            ในการนี้  ดร.ประกิต  หงษ์แสนยาธรรม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  รศ.ดร.นภพร  ทัศนัยนา  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  ร่วมแนะนำคณะ  หลักสูตร  ความพร้อมของหลักสูตร  คณาจารย์  สิ่งอำนวยความสะดวก  และวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จแก่นักศึกษา  โดยมีตัวแทนนักศึกษาจีนกล่าวถึงความมุ่งมั่นอย่างตั้งใจจริงในการศึกษาให้ประสบความสำเร็จตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมขอบคุณผู้บริหารของมหาวิยาลัยฯ ในโอกาสดังกล่าวด้วย ณ สถานีโทรทัศน์ BTU Channel  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

  − read more −
 • − Sep 22,2022 −

  อว.เยี่ยมชมการบริหารจัดการและส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติของมกธ. พร้อมยืนยันดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี

  − read more −
 • − Sep 27,2022 −

  สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมภิบาลความเป็นเลิศ รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงาน ม.กรุงเทพธนบุรี ในการทำงานเป็นทีมเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ประสานกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกับสมาคมกีฬา

  − read more −

−Sep 28,2022−มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี-มหาวิทยาลัยฝูเจี้ยนโพลีเทคนิคนอร์มอล ร่วมมือจัดการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตครั้งแรก มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่มืออาชีพ

−Sep 27,2022−สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเสริมสร้างธรรมภิบาลความเป็นเลิศ รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงาน ม.กรุงเทพธนบุรี ในการทำงานเป็นทีมเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ประสานกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกับสมาคมกีฬา

−Sep 26,2022−มกธ.-ม.กีฬากว่างโจว ร่วมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาไทย-จีน ปริญญาตรี-เอก สาขาวิชาพลศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2565

−Sep 23,2022−คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดบรรยายพิเศษ "ทฤษฎีไม้เสียบลูกชิ้น" โดย ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

−Sep 22,2022−อว.เยี่ยมชมการบริหารจัดการและส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติของมกธ. พร้อมยืนยันดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี

Read more

BangkoktHonburi  channEl

ทีวีเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

watch VDO