WHAT'S HAPPENING

  • − May 30,2021 −

    ม.กรุงเทพธนบุรี วางมาตรการรักษาความสะอาดเพิ่มความปลอดภัย พ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานที่ ป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 อย่างเข้มงวด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

    − read more −
  • − Jun 13,2021 −

    "อธิการจำเก่ง นักศึกษาเป็นหมื่นอธิการยังจำได้" ม.กรุงเทพธนบุรี จัด"ปฐมนิเทศออนไลน์"

    − read more −

−Jul 29,2021−โครงการหลักสูตรการจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม

−Jul 26,2021−นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ให้ ดำเนินการติดต่อเซ็นแบบยืนชันการเบิกเงินกู้ยืมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม

−Jul 23,2021−ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

−Jul 21,2021−กระทรวง อว. จับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดโครงการนำร่อง “อว.ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม” ส่งเสริม นศ. รักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านแอพพลิเคชั่น ECOLIFE

−Jul 21,2021−คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

Read more

BangkoktHonburi  channEl

ทีวีเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

watch VDO