WHAT'S HAPPENING

  • − Sep 04,2023 −

    ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

    − read more −
  • − Sep 04,2023 −

    ประกาศกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 2 กู้ยืมเงินปีการศึกษา 2566

    − read more −

−Sep 23,2023−มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565

−Sep 18,2023−รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.ให้เกียรติร่วมพิธี MOU มกธ.จับมือวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สร้างเครือข่ายวิชาการสู่ชุมชน มุ่งพัฒนาความรู้และอาชีพอย่างยิ่งยืน

−Sep 11,2023−โครงการ "สูงวัยอย่างมีคุณภาพ จัดการตนเองได้เต็มศักยภาพแบบองค์รวม" โดยการ ร่วมกันของ 4 สถาบัน เครือข่าย สสอท โซน 1

−Sep 04,2023−ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

−Sep 04,2023−ประกาศกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 2 กู้ยืมเงินปีการศึกษา 2566

Read more

BangkoktHonburi  channEl

ทีวีเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

watch VDO