ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปี 2567

− Jul 25,2023 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปี 2567  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ภาคพิเศษ) ทั้งนี้ มีการจัดการเรียนการสอนโดย จัดสอนในวันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น. (ออนไลน์)  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย)  โดยรวมระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี 6 เดือนBack