ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Sep 02,2022 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564

          รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ประธานกรรมการฯ และคณะ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564           ในการนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้เยี่ยมชมความพร้อมในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมสัมภาษณ์ผู้แทนสภามหาวิทยาลัยฯ…
− Aug 23,2022 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมกับศิลปินแห่งชาติฯ จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Imagination of Hypothesis : จินตภาพแห่งสมมติฐาน ในวาระ 72 ปี ศ.เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง

          รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการ บดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “Imagination of Hypothesis : จินตภาพแห่งสมมติฐาน” โดย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินจากสถา บันการศึกษาด้านศิลปกรรม ศิลปินอิสระ และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เนื่องในวาระ 6 รอบ 72 ปี ศ.เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผลงาน และคุณูปการของ ศ.เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง ที่มีต่อวงวิชาการด้านศิลปกรรมของไทย และยังเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบนิทรรศการศิลปะของศิลปิน…
− Aug 23,2022 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปี 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปี 2566  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ภาคพิเศษ) ทั้งนี้ มีการจัดการเรียนการสอนโดย จัดสอนในวันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น. (ออนไลน์)  วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย)    รายละเอียดการรับสมัครสอบ    
− Aug 15,2022 −

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 2 ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติกองทุนกู้ยืม ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 2  ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1  ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565  ลงนามสัญญา และแบบเบิกเงินกู้ยืมส่งคืนภายในวันที่ 15 กันยายน 2565       …
− Aug 15,2022 −

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติกองทุนกู้ยืม ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติกองทุนกู้ยืม ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติกองทุนกู้ยืม รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติ สามารถติดตามผลการอนุมัติได้ในรอบถัดไป หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา