ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

การประชุมวิชาการประจำปี 2566 "คุณภาพชีวิตและทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้สูงวัย ในยุคแห่งความผันผวน" โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Sep 27,2023 −

การประชุมวิชาการประจำปี 2566 "คุณภาพชีวิตและทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้สูงวัยในยุคแห่งความผันผวน" Quality of Life and Life Skills for elderly in the era of the VUCA World ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Conference ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2566

การชำระค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป 800 บาท / ศิษย์เก่า 400 บาท

ชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่...

*บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

*ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

ㆍเลขที่บัญชี 047-8-14327-4

ㆍชื่อบัญชีนางสาวภารดี ขาวนรินทร์ และ นางสมฤดี กีรตวนิขเสถียร

ติดต่อสอบถาม

อาจารย์ ดร.ภารดี ชาวนรินทร์ โทรศัพท์ 086-366-6001

อาจารย์ สมฤดี กีรตวนิชเสถียร โทรศัพท์ 084-111-5015Back