ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565

− Sep 23,2023 −

ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มี รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์  ฤกษ์งาม  ประธานกรรมการและกรรมการ  ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2565  
       ในการนี้  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ได้เยี่ยมชมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  พร้อมทั้งประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สัมภาษณ์ผู้แทนสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี   ผู้แทนคณาจารย์  ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน  ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต  ผู้แทนศิษย์เก่า  ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบันของทุกคณะผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม  ชั้น 7  อาคารสำนักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ระหว่างวันที่  19 – 20  กันยายน  2566  โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2565  มีการพัฒนา และมีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back