News

BANGKOKTHONBURI NEWS

News

− Sep 09,2022 −

"โครงการ U2T มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดอบรมวิชาชีพสรรค์สร้างงานหัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้แก่ชุมชน"

"โครงการ U2T มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดอบรมวิชาชีพสรรค์สร้างงานหัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้แก่ชุมชน" วันที่ 8 กันยายน 2565 โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T for BCG มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จัดอบรมวิชาชีพสรรค์สร้างงานหัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้แก่ผู้แทนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ที่มีความสนใจในงานหัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้ ณ ห้องนิวอีร่าชั้น 4 อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล มอบหมายให้ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์เป็นประธานโครงการ…