หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักวิชาการ

ดาวน์โหลด / ลิงก์ / อื่นๆ

ตัวอย่างตารางสอน 2-61

ตัวอย่างการเขียน มคอ.02

ตัวอย่างการเขียนสรุปชั่วโมงการสอน 1-60

ตัวอย่างการทำหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา (วช.061)

แบบฟอร์ม สมอ.08

ตัวอย่างการเขียนเอกสารรับรองมาตรฐานหลักสูตร

แบบประเมินหลักสูตรตามกรอบ TQF

รายงานตนเองระดับปริญญาตรี

รายงานตนเองระดับปริญญาโท

รายงานตนเองระดับปริญญาเอก

ใบปะหน้าซองข้อสอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ในชุมชน

บันทึกข้อความการขอแลกเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ

แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเชื่องโยงการบูรณาการการเรียนการสอน (วช.045)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบูรณาการงานวิจัย (วช.046)

 แบบฟอร์มการแก้ผลการเรียนติด I

แบบฟอร์มการประเมินหลักสูตร

แบบฟอร์มการประเมินห้องเรียนและอาคารตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ

แบบฟอร์มการบันทึกการตรวจเยี่ยม

แบบฟอร์มการประเมินการเรียนการสอน

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

แบบฟอร์มสำรวจรายวิชาศึกษาทั่วไป

แบบฟอร์มขอแจ้งการเรียนเพิ่มเติม (วช.004)

แบบฟอร์มตารางเปรียบเทียบรายวิชาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (วช.009)

แบบฟอร์มการเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (วช.012)

แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน (วช.027)

 ใบแสดงผลการเทียบโอนผลการเรียน (วช.028)

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วช.030

แบบฟอร์มกรอกตารางสอบ วช.025

แบบฟอร์มกรอกตารางสอน วช.026

แบบฟอร์มกรอกตารางสอน SUMMER

ประวัติย่อ วช.006

บันทึกการแต่งกายไม่ถูกระเบียบของนักศึกษา

ตัวอย่างการเขียนหัวกระดาษข้อสอบทุจริต

 แบบฟอร์มแผนการสอน  (Course Syllabus) วช.001

แบบฟอร์มการเขียน มคอ.3-7

 ตัวอย่างปกข้อสอบ

มคอ. 1-7

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

แผนภูมิขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ