หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเป็นมาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
        ที่ให้บริการานการสนับสนุนด้านข้อมูลารสนเทศรวมถึงสื่อ และอุปกรณ์ด้านที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการแก่นักศึกษาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และบุคคลทั่วไปประสงค์เข้ามาใช้บริการสืบค้น และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองซี่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรบเพื่อให้เกิดประโยชน์ และได้มีการพัฒนาปรับปรุง การให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจของ ผู้ใช้มาโดยตลอด ในส่วนของการให้บริการด้านสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องคอมพิวเตอร์ไว้บริการนักศึกษา แต่ละห้องติดตั้งซอฟท์แวร์แต่ละบบ ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานเช่นห้องคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้มีการติดตั้งซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ เช่น Microsoft office ต่าง ๆ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายในท้องตลาด และโปรแกรมที่สนับสนุนระบบธุรกิจต่างๆ ส่วนห้องอื่น ๆ ก็ได้มีการติดตั้ง โปรแกรมในส่วนอื่น ๆ เช่น WEB Application , โปรแกรมด้านมัลติมีเดียต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้การสนับสนุนงานด้านการศึกษาเป็นไปอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน ในส่วนของการให้บริการด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนนั้น ศูนย์ได้ให้บริการสนับสนุนทรัพยากร ด้านสารสนเทศทั้งในส่วนของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รวมถึงส่วนของซอฟท์แวร์ให้กับส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อย่างมากมาย 

  
ปรัชญาและวิสัยทัศน์

 

ปรัชญา
สนับสนุนทุกส่วนงาน ให้ทันต่อเป้าหมาย ด้วยใจเพื่อ “มหาวิทยาลัยของเรา”

วิสัยทัศน์
จัดสรรเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานเกิดความคล่องตัวและนำพามหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมายที่มั่นคง  
  
วัตถุประสงค์

  1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาส่วนงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
  2. ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  3. ให้บริการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่คณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
  4. ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์การให้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางสื่อเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
  5. ให้บริการและสนับสนุนด้านสื่อเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
  6. ให้การสนับสนุนการคำปรึกษา และการฝึกอบรม เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. ให้การสนับสนุนด้านเครือข่าย เทคนิค และการซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 นโยบายระบบข้อมูลสารสนเทศ   พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และน่าเชื่อถือทั้งทางด้านข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลการวิจัย ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจบริหารการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนันสนุนให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้


 รายชื่อบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ศิรชญาน์ การะเวก   ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจักษ์ มหาสวัสดิ์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย
อาจารย์วีรศักดิ์  จงเลขา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ
นางสาวนันทวัน สวัสดิ์กว้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ
นายรุสมิง สาแล๊ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย
นายอนุบวร จิตรกระโชติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย
นายเศรษฐา ตระการกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคและเครือข่าย

ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  • หมายเลขโทรศัพท์ 02-8006800 ต่อ 1352 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดให้บริการแจ้งงานซ่อมต่างๆผ่านระบบอินเตอร์เนต เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฎิบัติงาน กรุณากรอกชื่อผู้ที่แจ้งซ่อม(จะให้ทางช่างติดต่อ) และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อประสานงานได้

 แจ้งซ่อมโปรดกด  ===>>