หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ประวัติความเป็นมาของสำนักแผนและประกันคุณภาพ

 

สำนักแผนและประกันคุณภาพ เดิมทีเป็นสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และสำนักนโยบายและแผน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2551 ได้ตั้งเป็นสำนักแผนและประกันคุณภาพตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเป็นสำนักประสานงานกลางในการดำเนินการด้านแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ซึ่งเน้นในเรื่องคุณภาพการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด

2. คุณภาพของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์    

3. ผลงานของนักศึกษาได้รับการยอมรับจากสังคม

4. สังคมได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น

5. ชุมชนสามารถร่วมตรวจสอบการเรียนการสอน

ประการสำคัญมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีเหตุผลสำคัญ คือ

1. เพื่อเป็นการประกันให้สังคมเกิดความมั่นใจว่า การจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จะเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยรวมของสถาบันอย่างต่อเนื่อง

3. เพื่อให้คุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันได้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น และเป็นที่ชื่นชมของสังคม

 

ปรัชญา (Philosophy)

“ส่งเสริมวิชาการ  ประสานงานด้วยใจ  พร้อมให้บริการ  ด้วยมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา” 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักแผนและประกันคุณภาพ ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับพันธกิจ มีโครงการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  

 

พันธกิจ (Mission)

1. ประสานความร่วมมือและส่งเสริมให้มีการนำนโยบาย ตลอดจนมีการนำแผนดำเนินงานด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านคุณภาพแก่ผู้ที่ต้องการ

2. เสริมสร้างและพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

3. พัฒนาพันธมิตร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพ

4.เป็นหน่วยงานให้บริการข้อมูล และเอกสารด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

5. พัฒนาบุคลากรด้านศักยภาพตามสายงาน

6.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

 

เป้าประสงค์ (Goals)

1. เพื่อให้มีการนำนโยบาย แผนงานด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ มีการสร้างความเข้าใจผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร มีการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านคุณภาพ

2. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ทันสมัยด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่

3. มีระบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

4. มีพันธมิตรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษา

5. มีบุคลากรที่มีศักยภาพตามสายงาน

6. มีศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

7. มีบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

8. มีเทคโนโลยีในการดำเนินงานที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

สำนักแผนและประกันคุณภาพ มีภาระงานและความรับผิดชอบ

1. พัฒนาเกณฑ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับที่ สกอ. และ สมศ.กำหนด

2. ประชาสัมพันธ์  ประสานงานร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยจัดทำประกันคุณภาพภายในโดยจัด SSR และ SAR

3. เสนอรายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งเป็นกลุ่มงานกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน

4. จัดอบรมให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการจัดทำประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

5. รวบรวมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  เพื่อเสนอต่อกลุ่มงานกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย

6. ทำการประเมินคุณภาพภายในและเสนอข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อผู้บริหารตามลำดับชั้น

7. ประสานงานกับ สกอ. และ สมศ.กำหนดประเมินภายในและภายนอก  เพื่อรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา

8. รวบรวมเอกสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อความพร้อมในการรับการประเมินจาก สกอ. และ สมศ.กำหนด

9. เสนอโครงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น

10. รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับชั้น

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

 

สภาพทางกายภาพ

- สำนักแผนและประกันคุณภาพ มีผู้อำนวยการ 1 คน  มีเจ้าหน้าที่จำนวน 6 คน