หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักทะเบียนและวัดผล

สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทำหน้าที่ปัจจุบัน สำนัก ทะเบียนและวัดผลเป็นส่วนงานบริการที่ให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการ และการเรียนการสอนของคณะ/ภาควิชาต่างๆ รวมถึงการให้บริการต่างๆ แก่นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครอง ส่วนงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 

แยกภาระหน้าที่ออกเป็น 4 ฝ่าย

  • ฝ่ายทะเบียนเรียน 
  • ฝ่ายประมวลข้อมูล
  • ฝ่ายทะเบียนประวัติ
  • ฝ่ายระเบียบการศึกษา

ปรัชญา (Philosophy)

ประเมินโปร่งใส่ ใสใจบริการ

ปณิธาน

มุ่งมั่นในการให้บริการที่น่าประทับใจ ในเวลาที่รวดเร็ว 
โดยมีเกณฑ์และความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ 

ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนกับคณาจารย์ ติดตาม การดำเนินงาน และตรวจสอบการดำเนินการด้านการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่คณะ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ โดยสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ตลอดเวลา