หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักพัฒนาตำราและสื่อทางวิชาการ

 

โครงสร้างและการบริหาร สำนักพัฒนาตำราและสื่อทางวิชาการ

สำนักพัฒนาตำราและสื่อทางวิชาการ เป็นหน่วยงานเสริมศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเริ่มดำเนินการจัดพิมพ์ตำรา ภายใต้ปรัชญาที่ว่า...มุ่งมั่นพัฒนา ผลิตตำราคุณภาพ สรรค์สร้างบริการ มาตฐานสู่สากล

“มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการด้านต่าง ๆ เพื่อจะได้สำเร็จการศึกษาออกไปพัฒนาสังคมประเทศชาติและตนเอง การที่บัณฑิตจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน

การสร้างบรรยากาศทางวิชาการและการเสริมความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแก่คณาจารย์จึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่มีส่วนเสริมสร้างคุณภาพของนิสิตการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ผลิตงานเขียนทางวิชาการในรูปของหนังสือ ตำราเอกสารประกอบการสอนงานวิจัยจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

การจัดตั้งสำนักพัฒนาตำราและสื่อการสอนเพื่อเป็นหน่วยในการผลิตและเผยแพร่จะเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างงานทางวิชาการในรูปของสิ่งพิมพ์เพิ่มมากขึ้นดังเช่นที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้จัดให้มีสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยและดำเนินกิจกรรมอย่างได้ผล”

ปรัชญา

มุ่งมั่นพัฒนา ผลิตตำราคุณภาพ สรรค์สร้างบริการ มาตฐานสู่สากล

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการรวบรวมสรรหาและเลือกสรรและจัดพิมพ์หนังสือ ตำรา งานแปลและเอกสารที่มีคุณค่าทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีความตื่นตัวในการสร้างผลงานทางวิชาการ

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการในมหาวิทยาลัยและในสังคม

4. เพื่อส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากหนังสือและเอกสารทางวิชาการด้วยการเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

ภารกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพิมพ์เอกสารการสอนสิ่งพิมพ์ หนังสือตำรา และเอกสารทางวิชาการที่ใช้ในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วประหยัดและมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพดีและราคาถูก

2. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการโดยการคัดสรรผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่า ทั้งประเภทของงานแต่งตำรางานเรียบเรียง งานแปลหรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ ของบุคลากร ทางวิชาการในมหาวิทยาลัย

3. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมวิชาการโดยเฉพาะการผลิตตำราในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและราคาถูก

4. เผยแพร่สิ่งพิมพ์และผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตและผู้สนใจทั่วไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอันเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ทางวิชาการและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 

5. ประสานงานและให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารทางวิชาการและสิ่งพิมพ์ต่างๆ.

 

ระเบียบการจัดพิมพ์

1. หนังสือตำรา หมายถึงหนังสือวิชาการที่มีคุณภาพสูงที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

2. เอกสารประกอบการสอนหมายถึง หนังสือที่อาจารย์ผู้บรรยาย แต่ง แปลหรือแปลและเรียบเรียงเพื่อประกอบการบรรยายในวิชาที่ตนเองสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี        

3. เอกสารคำสอน หมายถึง เอกสารคำบรรยายหรือสื่ออื่น ๆ ที่ใช้สอนในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่มีเนื้อหาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ และมีความสมบูรณ์กว่าเอกสาร            การสอน

4. หนังสือวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หนังสือที่ใช้ประกอบการบรรยายพื้นฐานทั่วไปตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    

5. หนังสืออ่านประกอบ หมายถึง ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น อาทิ รวมบทความทางวิชาการงานวิจัย เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีความสำคัญและทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชานั้นๆ        

6. หนังสือทั่วไป หมายถึง หนังสือที่ให้ความรู้และสาระทั่วไป ซึ่งมีประโยชน์แก่นักศึกษาและประชาชนและหนังสืออื่นๆนอกจากที่ระบุไว้

ขั้นตอนในการจัดพิมพ์หนังสือ

1. รวบรวมต้นฉบับตำรา

2. พิจารณาต้นฉบับโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

3. บรรณาธิการพิจารณาต้นฉบับโดยละเอียด

4. ฝ่ายจัดทำต้นฉบับทำต้นฉบับและจัดรูปเล่มและแบบปก

5. ติดต่อโรงพิมพ์ส่งต้นฉบับจัดพิมพ์