หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักวิชาการ

ประวัติความเป็นมา 

สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และประสานงานกับคณะ /สาขาวิชาให้บริหารการเรียนการสอนบริหารวิชาการ ให้เป็นมาตรฐานและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนดำเนินงานสนับสนุนวิชาการ การเรียน การสอน ของทุกคณะ สำนักวิชาการได้เปิดดำเนินการ และมีที่ตั้งสำนักงานระยะแรก ตั้งปีการศึกษา 2545 ที่อาคารชวลิตซึ่งอยู่รวมกับสำนักทะเบียนและวัดผล ปัจจุบันสำนักวิชาการได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารชวลิต ชั้น 1 ห้อง 2104 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547
ภารกิจของสำนักวิชาการในระยะแรกนั้น มีขอบเขตของกลุ่มงานที่รับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ งานฝ่ายทะเบียนและประเมินผล งานฝ่ายวิทยบริการ(ห้องสมุด) งานฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและบริการวิชาการแก่สังคม และงานฝ่ายประกันคุณภาพ สำนักวิชาการปัจจุบันยังคงเน้นการกำกับและสนับสนุนให้การเรียนการสอนของทุกคณะ/สาขาวิชา สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

ปรัชญา 
สร้างมาตรฐาน พัฒนาระบบ เพื่อผลต่อคุณภาพบัณฑิตและบริการวิชาการที่สนองต่อสังคม

วิสัยทัศน์ 
สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาในการบริการกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุง การเรียนการสอนและการบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน

พันธกิจ

  1. ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ จะเน้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
    จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพียงพอในการประกอบอาชีพสามารถช่วยตนเองได้ รู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีคุณธรรม และรู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ 
     
  2. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยจะมุ่งเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดทำการสอนหรือ ผลจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้แก่ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างความรุ่งเรืองมั่นคงให้แก่สังคมประเทศชาติ
 
 
   
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักสำนักวิชาการ
  • โทรศัพท์  02-800-6800-5 ต่อ 1203