WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  May
  13

          ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  ได้วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการ  สถาบันการศึกษา  องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชุมชน  โดยมุ่งเสริมสร้างการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการที่หลากหลายร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้นักศึกษา  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการการพัฒนาศักยภาพเฉพาะทางที่สูงขึ้น  อีกทั้งยังเสริมความเข้มแข็งด้านการพัฒนาองค์ความรู้  เสริมประสบการณ์  และทักษะวิชาการและวิชาชีพด้วย         จากนโยบายดังกล่าว  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และชุมชนดอนไก่ดี  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร  จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ  เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายร่วมกัน  โดยมี รศ.ดร.กมลพร  กัลยาณมิตร  คณบดีคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และคุณสุประสิทธิ์  โพธิสิทธ์ กำนัน ต.ดอนไก่  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว         ทั้งนี้  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีคุณธรรม  มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมืออาชีพที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนได้         ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายดังกล่าว  มุ่งส่งเสริมความร่วมมือให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งการสนับสนุนด้านการฝึกปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย         ในการนี้มีผู้บริหาร  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมแสดงความยินดีในการลงนามความร่วมมือดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม 2567

  − read more −
 • − May 15,2024 −

  มกธ. ทำถึง!! กับโครงการ Distance Big Acting พัฒนาผู้สอนระบบการศึกษาทางไกล

  − read more −
 • − May 01,2024 −

  ศปง.อพม.ทวีวัฒนาร่วมกับลั่วะทวีวัฒนา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  − read more −