WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Apr
  10

  นายอารีย์  วงศ์อารยะ  รองประธานดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”  ผู้บริหารกรมการปกครอง  พร้อมด้วย ดร.สมภพ  ศรีสัมพันธ์  ผอ.สำนักทรัพย์สินฯ ในฐานะตัวแทน รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมต้อนรับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38  เพื่อมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ  อาทิ  ด้านสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  และการใช้ชีวิตร่วมกับครองครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร  และจังหวัดใกล้เคียงด้วย  โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้รับการต้อนรับด้วยความอบอุ่น         ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ให้การสนับสนุน  และส่งเสริมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเสมอมา  โดยได้จัดกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์เสริมความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน  การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ  และสนับสนุนที่พักให้แก่เยาวชนก่อนที่จะไปพักกับครอบครัวอุปถัมภ์  ณ อาคารปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว  ม.กรุงเทพธนบุรี

  − read more −
 • − Feb 23,2021 −

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับรางวัล “ผู้บริหารแห่งปี 2564” (CEO THAILAND AWARDS 2021)

  − read more −
 • − Apr 02,2021 −

  ม.กรุงเทพธนบุรี จัดพิธีมอบแถบหมวก หมวกและดวงประทีป และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2563

  − read more −