WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Jul
  12

          เมื่อเร็วๆ นี้  รศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานกรรมาธิการการศึกษา  ให้เกียรติกล่าวเปิดการเสวนาพิเศษด้านวิชาการ เรื่อง “เสน่ห์เยาวราช”  ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาปริญญาเอก  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ บนพื้นที่ถนนเยาวราช  เช่น  สภาพการดำรงอยู่และการเปลี่ยนทั้งทางด้านกายภาพ  สภาพสังคม  เศรษฐกิจการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  วัฒนธรรมร่วมไทย-จีน  การปกครอง  ความสัมพันธ์ในทางสังคม  ประวัติศาสตร์  เป็นต้น         การเสวนาพิเศษด้านวิชาการดังกล่าว  ได้รับเกียรติจาก ดร.อดุลย์  เลาหพล  และ ดร.นิวัฒน์  เหล่าสุวรรณวัฒน์  เป็นวิทยากรผู้รอบรู้เกี่ยวกับเยาวราชร่วมเสวนา  โดยมี รศ.ดร.กมลพร  กัลยาณมิตร  คณบดีคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นผู้ดำเนินการเสวนา  ทั้งนี้  การเสวนาก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านความรู้  ความเข้าใจในเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเยาวราชในทางประวัติศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น         ในการนี้  ผู้บริหาร  คณาจารย์  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา  พร้อมซักถามแลกเปลี่ยนประเด็นข้อคิดเห็นร่วมกัน ณ อาคารสปอร์ต คอมเพล็กซ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

  − read more −
 • − Jul 08,2024 −

  “ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 ด้วยความอบอุ่นประทับใจ

  − read more −
 • − Jul 03,2024 −

  วิศวะ มกธ. ร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ “Upskill-Reskill อว. for EV” สนองนโยบายกระทรวง อว. เร่งสร้างกำลังคนรองรับอุตสาหกรรม EV ของไทย ทะยานสู่ EV HUB

  − read more −

−Jul 12,2024−“รศ.ดร.ดวงฤทธิ์” เปิดเวทีเสวนาวิชาการ “เสน่ห์เยาวราช” โดยคณะรัฐศาสตร์ มกธ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศักยภาพการพัฒนาสังคม – การท่องเที่ยว

−Jul 08,2024−“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 ด้วยความอบอุ่นประทับใจ

−Jul 06,2024−ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 21 ที่เมืองสุราบายาและมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย

−Jul 06,2024−ยินดีกับนักกีฬายิงปืนอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

−Jul 03,2024−วิศวะ มกธ. ร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ “Upskill-Reskill อว. for EV” สนองนโยบายกระทรวง อว. เร่งสร้างกำลังคนรองรับอุตสาหกรรม EV ของไทย ทะยานสู่ EV HUB

Read more