WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Sep
  06

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ Journal of Medical Globalization (J Med Glob) วารสารการแพทย์โลกาภิวัฒน์ รูปแบบออนไลน์ จำนวน 3 ฉบับต่อปี ภาษาที่ใช้ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะให้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ ได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JMedGlob

  − read more −
 • − Aug 11,2021 −

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับการตรวจเยี่ยมเพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์และรับรองสถาบัน ปีการศึกษา 2564 จากทันตแพทยสภา

  − read more −
 • − Sep 08,2021 −

  มกธ.ร่วมกับโครงการ “อว.พารอด Clean and Clear” คืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชุมชน

  − read more −