WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Aug
  01

   รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา  คณะแพทยศาสตร์ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2565  พร้อมทั้งมอบ iPad เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษาด้วย  โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์  ไวคกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  นพ. อรรถพล  เกิดอรุณสุขศรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์  สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ  ร่วมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ด้วย             นอกจากนี้  ผศ.ดร.ณัฐวรรณ  สาสิงห์  ผู้ช่วยอธิการบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง  นพ.เกียรติ วิฑูรชาติ  รองคณบดี  ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.ธนวรรณ  กุมมาลือ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  ศ.คลินิก พญ.วราภรณ์  ไวคกุล  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  น.ท.ผศ.พิเศษ นพ.ประพนธ์  จารุยาวงศ์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพแพทยศาสตรศึกษา  ศ.เกียรติคุณ นพ.เจน  มโนนุกุล  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  พญ.อัมพร  กรอบทอง  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  พล.ต.ต.ดร.ทีป  ราญสระน้อย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พร้อมคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์  ได้ร่วมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทพร้อมข้อแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  การจัดการเรียนการสอน  กิจการนักศึกษา  และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ด้วย             ในการนี้  ผู้บริหาร  คณาจารย์  และผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม BTU Hall เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565

  − read more −
 • − Aug 09,2022 −

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

  − read more −
 • − Aug 08,2022 −

  ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 1 ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  − read more −

−Aug 09,2022−คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

−Aug 08,2022−ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติรอบที่ 1 ให้ติดต่อเซ็นสัญญาและแบบเบิกเงินกู้ยืม ได้ที่ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

−Aug 08,2022−ขอแสดงความดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้สอบผ่านวิชาว่าความจากสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 56

−Aug 08,2022−คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เส้นทางแห่งความสำเร็จ ของต้นแบบนักแสดงมืออาชีพ : สมภพ เบญจาทิกุล"

−Aug 06,2022−กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการฝึกทบทวนเพื่อเตรียมพร้อมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

Read more