WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Nov
  18

          ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเสื้อกาวน์ประจำสาขาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประจำปีการศึกษา  2566  พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ พิธีมอบเข็มวิทยฐานะ  และเสื้อประจำสาขา  เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพสาธารณสุข  และเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพด้วยความมั่นใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา  และเสียสละเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมต่อไป         อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาผู้ที่มีความรับผิดชอบ  และเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เพื่อเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาดังกล่าวด้วย           ในการนี้  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  ร่วมแสดงความยินดี  และสวมเสื้อกาวน์ประจำสาขา  พร้อมติดเข็มวิทยฐานะให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธี  ทั้งนี้ รศ.ดร.ทนพญ.วรรณีย์  จิรอังกูรสกุล  คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา  โดยมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในพิธีดังกล่าวด้วย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ  การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

  − read more −
 • − Oct 30,2023 −

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จับมือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พร้อม MOU ร่วมมือสร้างเครือข่าย และผลิตบัณฑิตรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่

  − read more −
 • − Oct 10,2023 −

  ประกาศกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2

  − read more −

−Nov 27,2023−ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

−Nov 22,2023−BTU UNIFY 2023 อาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ BANGKOKTHONBURI HALL

−Nov 22,2023−การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

−Nov 18,2023−ศ.ดร.บังอร อธิการบดี มกธ. มอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อกาวน์ประจำสาขาแก่นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

−Oct 30,2023−มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จับมือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พร้อม MOU ร่วมมือสร้างเครือข่าย และผลิตบัณฑิตรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่

Read more