WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Sep
  11

   รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวก มอบหมวกและดวงประทีป และมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี  ทุนจิตอาสา  และทุนส่งเสริมการศึกษาด้วย  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคาร BANGKOK THONBURI HALL เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

  − read more −
 • − Jul 24,2020 −

  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบรางวัลแก่นักศึกษาชนะการประกวดคลิปวิดีโอ “ตัวห่างไกลใจไม่ห่างครู” ในโอกาสวันไหว้ครู ยุค “New normal” ประจำปี 2563

  − read more −
 • − Jul 10,2020 −

  นักศึกษาใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์เข้ารับโอวาทจากอธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

  − read more −

−Sep 11,2020−มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดพิธีมอบแถบหมวก หมวกและดวงประทีป และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2562

−Aug 31,2020−ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร ม.กรุงเทพธนบุรี จับมือสานฝันเยาวชน พัฒนาทักษะฟุตบอลอาชีพ ประจำปี 2563

−Aug 24,2020−นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในโครงการ "เปิดโลกทัศน์องค์กรวิชาชีพทางการพยาบาล

−Aug 08,2020−คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564

−Aug 08,2020−คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

Read more