WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  May
  16

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับการพิจารณารับรองเป็นสถาบันหลักในการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2564

  − read more −
 • − May 10,2023 −

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้” แห่งแรกในประเทศ

  − read more −
 • − May 01,2023 −

  ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

  − read more −

−May 16,2023−มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับการพิจารณารับรองเป็นสถาบันหลักในการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการสาธารณสุขชุมชนเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

−May 12,2023−มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการวิชาชีพ จับมือ “เดอะมอลล์กรุ๊ป” ลงนาม MOU ด้านการศึกษาทวิภาคี พร้อมผลิตบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน

−May 10,2023−มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้” แห่งแรกในประเทศ

−May 01,2023−ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

−May 01,2023−ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มกธ.มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.-ปวส.จากสถาบันการศึกษาในเครือ ปีการศึกษา 2565

Read more