WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Jun
  01

   รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้เพิ่มมาตรการเสริมสร้างความปลอดภัย  และความสะอาดจากเชื้อต่าง ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยการนำเครื่อง “Skytron UVC Robot”  ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยพลังงานแสง UVC เข้มข้นสูง เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในสำนักงาน  และอาคารต่าง ๆ  ทั้งนี้ เครื่องมือดังกล่าวได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศ  บนพื้นผิวต่าง ๆ หรือมุมอับได้ถึง 99.99%  และสามารถทำลายเชื้อโรคได้ถึงสลายพันธุกรรม DNA โดยไม่ใช้สารเคมี หรือสารพิษใด ๆ  ดังนั้น  มาตรการดังกล่าวนักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเปิดเทอมแล้วสามารถเรียนได้อย่างปลอดภัยหลังผ่านพ้นจากช่วงการระบาดของไวรัส โควิด-19          ในการนี้  คุณจิรวรรณ  ชัยรุ่งเรือง (คุณเอิร์น) ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  ได้นำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้เป็นมาตรการหนึ่งในการเสริมสร้างความปลอดภัย  และความสะอาดภายในอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนด้วย  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

  − read more −
 • − Apr 28,2020 −

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจับมือวัดเจดีย์หอยเปิดโรงทานตามประทานพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  − read more −
 • − Apr 28,2020 −

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 “งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน” ผ่านระบบ VDO Conference

  − read more −

−Jun 29,2020−โครงการ “คณะพยาบาลร่วมป้องกัน COVID ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจ NEW NORMAL

−Jun 01,2020−มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี-สาธิตกรุงเทพธนบุรี เพิ่มมาตรการความปลอดภัยความสะอาดในสถานศึกษาใช้หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อพลังงานแสง UVC สร้างความมั่นใจให้ผู้เรียน

−May 15,2020−สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย สนับสนุนถุงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ป้องกันไวรัส โควิด-19 ให้นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

−May 13,2020−ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การจัดทำโปสเตอร์นำเสนอบทความ ตามรูปแบบที่กำหนดในงานประชุมวิชาการ

−May 12,2020−คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

Read more