WHAT'S HAPPENING

 • BKKTHON

  University

  Feb
  23

   รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้รับเกียรติให้รับรางวัล “ผู้บริหารแห่งปี 2564” (CEO THAILAND AWARDS 2021) ครั้งที่ 10 สาขา ผู้บริหารแห่งปี  เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้กำลังใจแก่บุคคลที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเชิดชูความสามารถ  ความเข้มแข็ง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญรอบรู้จนประสบความสำเร็จในการนำองค์กรทั้งระดับนโยบาย  วิสัยทัศน์การบริหารงาน  การดูแลการจัดการที่ดี  และเป็นผู้นำนักบริหารองค์กรที่ควรค่าแก่การเป็นบุคคลแบบอย่างที่ดี  และเป็นผู้นำทางสังคมที่ร่วมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนองค์กร  สังคม  และส่งเสริมความเข้มแข็งของประเทศสามารถเห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม              มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาศักยภาพความพร้อมทางวิชาการวิชาชีพครอบคลุมทุกศาสตร์สาขาวิชา  และดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก  โดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างมืออาชีพซึ่งล่าสุดมหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา  และเตรียมพร้อมที่จะเปิดคณะแพทยศาสตร์ต่อไปเร็ว ๆ นี้  อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ ยังมีสถาบันการศึกษาในเครืออีก 3 สถาบันด้วย คือ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ          นอกจากนี้  ท่านอธิการบดีมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาด้านทักษะการกีฬาควบคู่กับการศึกษา  กล่าวคือ  มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเข้มแข็งด้านทักษะเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถคว้าแชมป์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้ถึง 3 ปีซ้อน            จากความสำเร็จของการพัฒนาการศึกษา  และส่งเสริมพัฒนาการกีฬาทุกระดับ  รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จึงได้รับเกียรติให้รับรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณดังกล่าว  ซึ่งจัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

  − read more −
 • − Feb 10,2021 −

  ม.กรุงเทพธนบุรี มุ่งพัฒนานักวิจัย เปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

  − read more −
 • − Jan 29,2021 −

  รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดโครงการ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรักษ์ชุมชน” ปรับภูมิทัศน์ท่าน้ำ “วังมัจฉาทอง ม.กรุงเทพธนบุรี”

  − read more −

−Feb 23,2021−อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับรางวัล “ผู้บริหารแห่งปี 2564” (CEO THAILAND AWARDS 2021)

−Feb 10,2021−ม.กรุงเทพธนบุรี มุ่งพัฒนานักวิจัย เปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

−Feb 10,2021− รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม "โครงการจิตอาสา แต้มสีเติมฝัน"

−Jan 29,2021− รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดโครงการ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรักษ์ชุมชน” ปรับภูมิทัศน์ท่าน้ำ “วังมัจฉาทอง ม.กรุงเทพธนบุรี”

−Jan 20,2021−คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมด้วยวิทยาลัยในเครือทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more