คณะศึกษาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Dec 02,2021 −

คณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธีมอบเข็มสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู ให้แก่นศ.ระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 และปีที่ 4 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

คณะศึกษาศาสตร์ จัดพิธีมอบเข็มสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู ให้แก่นศ.ระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 และปีที่ 4 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564
− Dec 17,2017 −

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

"การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองของคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 1-3  ธันวาคม 2560 และ 8-10 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือพระแท่นดงรัง  อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในความควบคุมของคณบดีและดร.สมบัติ-ดร.สมใจ  เดชบำรุงผลการฝึกอบรมนักศึกษาประสบความสำเร็จและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้
− Dec 13,2017 −

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

− Mar 04,2017 −

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ ในวันที่ 3 มีนาคม 2560  รอบเช้า 9.00-12.00น ปีที่ 1 กิจกรรมงามอย่างไทย ปีที่ 2 กิจกรรมบุคลิกภาพความเป็นครู รอบบ่าย.13.00-16.00 ปีที่ 3 กิจกรรมการวางตัวความเป็นครูมืออาชีพ ปีที่ 4 กิจกรรมมนุษยสัมพันธ์กับความเป็นครูมืออาชีพ โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมความเป็นครู
− Feb 18,2017 −

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมเสริมความเป็นครู ที่โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี อ.ศิริลักษณ์ เจริญมงคลกิจ และ อ.กัมปนาท เกตุเหมือน ควบคุมดูแล