คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Dec 13,2017 −

โครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี โดยงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย โดยการนวดผ่อนคลายด้วยพิมเสนน้ำ (ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1) ซึ่งเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่น) 
− Dec 13,2017 −

โครงการสุขภาพดีด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี มีปรัชญาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดี มีคุณธรรม และเป็นผู้นำด้านสุขภาพ และเห็นความสำคัญในการศึกษาภูมิปัญญาไทยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วย จึงจัดดโครงการสุขภาพดีด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย เป็นการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาไทยกับการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ในครั้งนี้มีการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย และการนวดเพื่อผ่อนคลาย โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยทั้งหมด 3 ชิ้น…
− Sep 22,2017 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

       กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทยสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560  จัดขึ้น ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาพยาบาลมีคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานมารยาทตามวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทยมาใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูสังฆภารพิสิษฐ์…
− Aug 15,2017 −

โครงการพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

       สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับกลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์  รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของไทย  ในโอกาสนี้ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่มาร่วมงามและร่วมกันเลี้ยงไอศกรีมให้กับน้อง ๆได้อิ่มท้องกันทั่วหน้า  
− Jun 02,2017 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แบบสำรวจสุขภาพครอบครัว

การจัดการองค์ความรู้(KM) คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แบบสำรวจสุขภาพครอบครัว แบบสำรวจสุภาพครอบครัว ผังเครือญาติ บุคคลในครอบครัว ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ข้อมูลเด็กแรกเกิด - 12 ปี แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า(2Q) ข้อมูลครัวเรือน
− Jun 02,2017 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำวิจัยเชิงคุณภาพ

การจัดการองค์ความรู้(KM) คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำวิจัยเชิงคุณภาพ DOWNLOAD
− May 05,2017 −

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2

window.location="http://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-889";
− Apr 25,2017 −

โครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี โดยกลุ่มงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560 เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีขอขมาคณาจารย์และเป็นสิริมงคลสำหรับนักศึกษาพยาบาล รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีไทยซึ่งบรรยากาศในการจัดโครงการในครั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลรวมทั้งศิษย์เก่าที่มาร่วมงานต่างมีความรู้สึกอบอุ่น เย็นกายเย็นใจและมีความสุข พร้อมรับคำอวยพรจากคณบดีและคณาจารย์การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่…
− Mar 22,2017 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปีและเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน ร่วมโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   ​​
− Mar 13,2017 −

โครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพสู่ชุมชน

โครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพสู่ชุมชน (การนวดร่วมกับการใช้น้ำมันสมุนไพร)                   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี งานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  จึงจัดโครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพสู่ชุมชนโดยใช้การนวดแผนไทยร่วมกับการใช้น้ำมันสมุนไพร เพื่อผ่อนคลายความปวดเมื่อยของร่างกาย ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ณ ชุมชน แสงทอง…