คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Oct 03,2018 −

โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพพยาบาลด้วยการเจริญสติ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปรัชญาในด้านการศึกษาและมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดี มีคุณธรรม และเป็นผู้นำด้านสุขภาพ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะที่สำคัญทางวิชาชีพให้สอดรับกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาตนเองสู่การประกอบวิชาชีพการพยาบาล จึงได้จัดโครงการ “เสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพพยาบาลด้วยการเจริญสติสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์…
− Oct 03,2018 −

โครงการเปิดโลกทัศน์สู่ผู้นำทางด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านผู้นำทางการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปรัชญาในด้านการศึกษาและมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดี มีคุณธรรม และเป็นผู้นำด้านสุขภาพ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้และมีทักษะในด้านวิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะที่สำคัญทางวิชาชีพให้สอดรับกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาตนเองสู่การประกอบวิชาชีพการพยาบาล จึงได้จัดโครงการ “เปิดโลกทัศน์สู่ผู้นำทางด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านผู้นำทางการพยาบาล” สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์…
− Aug 06,2018 −

การศึกษาดูงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

“การศึกษาดูงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน ๙๔ คน ในการเรียนการสอนรายวิชา ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล (NS439) นำโดยอาจารย์ร้อยตำรวจโทหญิง ดร. เจือจันทน์   วัฒกีเจริญ และ อาจารย์ปุณณิภัสส์   อริยะปรานต์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้รู้จักองค์กรวิชาชีพการพยาบาล และภารกิจของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ…
− Jul 29,2018 −

โครงการไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี โดยงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จะมีการจัดโครงการสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการนี้จัดขึ้นในวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
− May 30,2018 −

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  คุณสมบัติผู้สมัครผู้ช่วยพยาบาล ​สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย (ม.6 กศน. ปวช. ปวส.) อายุ 18 - 40 ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ไม่เป็นโรคติดต่อ สุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เอกสารในการสมัคร ใบสมัครของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน สำเนาวุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า รูปถ่ายสี หน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน 3 ชุด ติดต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร…
− Apr 29,2018 −

โครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ในเทศกาลสงกรานต์ โดยเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที และขอขมาคณาจารย์ในสิ่งที่เคยกระทำผิดพลาดหรือล่วงเกินไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกาย ทางวาจาหรือทางใจ และขอรับพรจากคณาจารย์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย ในโอกาสนี้คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมกันสวมใส่ชุดไทยเพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย    
− Jan 17,2018 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัคร   3 มกราคม - 30 เมษายน 2561 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษารับรอง 2. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดอบรม 3. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.      4. สุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เอกสารในการสมัคร 1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย…
− Dec 21,2017 −

เปิดรับสมัครนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 3/2561 เริ่มรับสมัคร วันที่ 17 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก          วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สอบข้อเขียน ตรวจร่างกายและสัมภาษณ์        วันที่ 7 มิถุนายน 2561       *** สอบข้อเขียน เวลา 9.00 - 12.00 น.       *** สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เวลา 13.00 - 15.00 น. ลงทะเบียน       ​วันที่…
− Dec 13,2017 −

โครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี โดยงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย โดยการนวดผ่อนคลายด้วยพิมเสนน้ำ (ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1) ซึ่งเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่น) 
− Dec 13,2017 −

โครงการสุขภาพดีด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี มีปรัชญาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดี มีคุณธรรม และเป็นผู้นำด้านสุขภาพ และเห็นความสำคัญในการศึกษาภูมิปัญญาไทยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วย จึงจัดดโครงการสุขภาพดีด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย เป็นการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาไทยกับการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ในครั้งนี้มีการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย และการนวดเพื่อผ่อนคลาย โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยทั้งหมด 3 ชิ้น…