คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jun 09,2021 −

อาจารย์พยาบาลจิตอาสาตัวแทนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ไปปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาดูแลผู้รับบริการและฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

อาจารย์พยาบาลจิตอาสาตัวแทนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ไปปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาดูแลผู้รับบริการและฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 
− Jun 08,2021 −

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงรุ่นที่ 7

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดบริการวิชาการแก่สังคมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงรุ่นที่ 7 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และความจำเป็นในการเพิ่มศักยภาพการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ  มีความรู้ เข้าใจระบบการเรียนการสอน ระบบบริการสุขภาพ และการจัดการเรียนการสอนในคลินิก  สามารถวางแผนการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน กลุ่มเป้าหมายคือพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า…
− Jun 07,2021 −

โครงการการส่งเสริมการออกกำลังกายในการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดบริการวิชาการแก่สังคม โครงการการส่งเสริมการออกกำลังกายในการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ สถานที่ ณ  ชุมชน วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรรับเชิญจากคณวิทยาศาสตร์การกีฬา วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ และเสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชน และผู้สูงอายุในชุมชน 
− Jun 07,2021 −

โครงการพัฒนาการนวดแผนไทยประยุกต์เพื่อสุขภาพชุมชนวัดปุรณาวาส

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดบริการวิชาการแก่สังคมโครงการพัฒนาการนวดแผนไทยประยุกต์เพื่อสุขภาพชุมชนวัดปุรณาวาส สถานที่ ณ  ชุมชน วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรรับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร์  วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวิธีการดูแลสุขภาพด้วยการนวดแผนไทย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้ และเพื่ออนุรักษ์ภิปัญญาการนวดแผนไทย กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนในชุมชน วัดปุรณาวาส
− May 15,2021 −

โครงการมอบหมวกและดวงประทีปและโครงการมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษาพยาบาลในโอกาสพิเศษเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พิธีมอบแถบหมวกและเข็มตราสัญลักษณ์แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 11 มอบหมวกและดวงประทีปแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 และมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคาร Bangkokthonburi Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− May 09,2021 −

โครงการรักษ์ภูมิปัญญาไทย ประจำปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้มีการจัดโครงการรักษ์ภูมิปัญญาไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2564 แบบ Online ผ่านระบบ Google Meet เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา NS 140 ภูมิปัญญาไทยและการดูแลสุขภาพ ภายใต้ธีมงาน “นักศึกษาพยาบาลรุ่นใหม่ ร่วมใจสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในการจัดโครงการนักศึกษาได้แสดงชิ้นงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ได้แก่ พิมเสนน้ำ สบู่เหลวขมิ้นชัน ผ้าไทย น้ำสมุนไพรไทย…
− May 09,2021 −

โครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์และผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2563

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี ได้มีการจัดโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์และผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2563  เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยในเทศกาลวันสงกรานต์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีเจตคติที่ดี ความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีต่อผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการนี้จะจัดโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เป็นการบูรณาการกับรายวิชา NS 216 การพยาบาลผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส…
− Nov 21,2020 −

คณะกรรมการวิจัยและตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการเขียนบทความวิจัยและตำราทางการพยาบาล”

คณะกรรมการวิจัยและตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการเขียนบทความวิจัยและตำราทางการพยาบาล” ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนตำราที่มีคุณภาพ และสามารถผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในวารสารที่มีค่าระดับมาตรฐานสากล ให้แก่อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการผลิตตำราและการเขียนบทความทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี ธรากุล และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุลี   ทองวิเชียร เป็นวิทยากร ในวันศุกร์…
− Dec 13,2020 −

โครงการสืบสานประเพณีทำบุญประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ในเทศกาลปีใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี โดยงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการจัดโครงการสืบสานประเพณีทำบุญประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ตะหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและปลูกจิตสำนึกให้อาจารย์และนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและซาบซึ้งในพระศาสนา ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และเพื่อเป็นศิริมงคลกับคณะและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพยาบาล รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยโครงการนี้วางแผนจัดขึ้นวันที่ 4 เดือนธันวาคม…
− Sep 11,2020 −

การประชุมวิชาการประจำปี 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในหัวข้อเรื่อง“นวัตกรรมทางการพยาบาล: จุดเปลี่ยนสู่วิถีชีวิตใหม่ (Nursing Innovation: Toward New Normal)”

การประชุมวิชาการประจำปี 2563ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย คณะพยบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชนต์หลุยส์ และ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ในหัวข้อเรื่อง“นวัตกรรมทางการพยาบาล: จุดเปลี่ยนสู่วิถีชีวิตใหม่ (Nursing Innovation: Toward New Normal)” วันที่ 4-5 กันยายน 2563 ณ ชั้น 2 อาคารดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง:CNEU 11.5 จากสภาการพยาบาล)