Nursing Science Program

News News

News

− Aug 15,2017 −

โครงการพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

− Jun 02,2017 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แบบสำรวจสุขภาพครอบครัว

− Jun 02,2017 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำวิจัยเชิงคุณภาพ

− May 05,2017 −

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2

− Apr 25,2017 −

โครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559

− Mar 22,2017 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560

− Mar 13,2017 −

โครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพสู่ชุมชน

− Mar 13,2017 −

โครงการพัฒนาจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

− Aug 26,2016 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) คณะพยาบาลศาสตร์

− Aug 23,2016 −

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of Nursing Science Program Contact: