คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− May 15,2019 −

โครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์และผู้สูงอายุ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี โดยงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์และผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการนี้จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562
− May 15,2019 −

โครงการรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี

− Dec 17,2018 −

เปิดรับสมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี

เปิดรับสมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี กลุ่ม 1 เรียนวันอังคาร/วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. เปิดเรียนวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 กลุ่ม 2 เรียนวันเสาร์/วันอาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น.  เปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2562  คุณสมบัติผู้สมัครผู้ช่วยพยาบาล ​สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย ทุกสาขา (ม.6 กศน. ปวช. ปวส.) อายุ 18 - 40 ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ไม่เป็นโรคติดต่อ สุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม…
− Dec 02,2018 −

เปิดรับสมัครนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

หลักเกณฑ์ในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คุณสมบัติของการเข้าสอบคัดเลือก สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ  วิทยาศาสตร์ ต้องไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ต้องไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ภาษาต่างประเทศ ต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต มีผลการสอบวัดความรู้ของสำนักทดสอบกลาง กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกายและจิต ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพยาบาล…
− Oct 03,2018 −

โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพพยาบาลด้วยการเจริญสติ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปรัชญาในด้านการศึกษาและมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดี มีคุณธรรม และเป็นผู้นำด้านสุขภาพ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะที่สำคัญทางวิชาชีพให้สอดรับกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาตนเองสู่การประกอบวิชาชีพการพยาบาล จึงได้จัดโครงการ “เสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพพยาบาลด้วยการเจริญสติสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์…
− Oct 03,2018 −

โครงการเปิดโลกทัศน์สู่ผู้นำทางด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านผู้นำทางการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปรัชญาในด้านการศึกษาและมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดี มีคุณธรรม และเป็นผู้นำด้านสุขภาพ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้และมีทักษะในด้านวิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะที่สำคัญทางวิชาชีพให้สอดรับกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาตนเองสู่การประกอบวิชาชีพการพยาบาล จึงได้จัดโครงการ “เปิดโลกทัศน์สู่ผู้นำทางด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านผู้นำทางการพยาบาล” สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์…
− Aug 06,2018 −

การศึกษาดูงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

“การศึกษาดูงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน ๙๔ คน ในการเรียนการสอนรายวิชา ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล (NS439) นำโดยอาจารย์ร้อยตำรวจโทหญิง ดร. เจือจันทน์   วัฒกีเจริญ และ อาจารย์ปุณณิภัสส์   อริยะปรานต์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้รู้จักองค์กรวิชาชีพการพยาบาล และภารกิจของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ…
− Jul 29,2018 −

โครงการไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี โดยงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จะมีการจัดโครงการสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการนี้จัดขึ้นในวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
− May 30,2018 −

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  คุณสมบัติผู้สมัครผู้ช่วยพยาบาล ​สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย (ม.6 กศน. ปวช. ปวส.) อายุ 18 - 40 ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ไม่เป็นโรคติดต่อ สุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เอกสารในการสมัคร ใบสมัครของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน สำเนาวุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า รูปถ่ายสี หน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน 3 ชุด ติดต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร…
− Apr 29,2018 −

โครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ในเทศกาลสงกรานต์ โดยเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที และขอขมาคณาจารย์ในสิ่งที่เคยกระทำผิดพลาดหรือล่วงเกินไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกาย ทางวาจาหรือทางใจ และขอรับพรจากคณาจารย์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย ในโอกาสนี้คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมกันสวมใส่ชุดไทยเพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย