คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Aug 23,2016 −

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสวยงามในทุกวันพุธ และในเทศกาลสำคัญทางศาสนา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และผศ.เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ ร่วมกับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แต่งกายด้วยผ้าไทยอันสวยงามในเทศกาลสำคัญทางศาสนา
− Aug 23,2016 −

โครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที ขอขมาคณาจารย์และขอรับพรจากคณาจารย์ เพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับนักศึกษาประสบผลสำเร็จในชีวิต ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของไทย  คณบดี รองคณบดีและคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมถ่ายภาพในโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ในวันที่ 22 เมษายน 2559
− Aug 23,2016 −

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ปีการศึกษา 2558                   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยด้วยการนวดผ่อนคลายหัตถบำบัด ในวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ หมู่บ้านสินพัฒนาธานี แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของภูมิปัญญาไทย  ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ถือเป็นการสืบสานและส่งเสริมภูมิปัญญาไทย 
− Dec 14,2015 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัคร 4 มกราคม - 30 เมษายน 2559 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 6) หรือ เทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษารับรอง 2. 2. อายุไม่ต่ากว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดอบรม 3. 3. น้าหนักไม่ต่ากว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 150 150 150 ซม. 4. 4. สุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เอกสารในการสมัคร 1. 1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน…
− Jun 18,2015 −

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558

คณะพยาบาลศาสตร์   เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 และมีกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-16.00 น. โดยกำหนดให้นักศึกษาใหม่เข้าหอพักช่วงเย็นวันที่ 2 สิงหาคม 2558 
− Jan 15,2015 −

ประกาศเปิดรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ 5 มกราคม – 15 มีนาคม 2558

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เชื่อว่า การพยาบาล เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วยในผู้มีภาวะสุขภาพปกติให้การดูแลและการฟื้นฟูสภาพผู้ที่เจ็บป่วย โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ บริการพยาบาลเป็นบริการที่จำเป็นต่อสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับการศึกษาอบรมในหลักสูตรที่จัดขึ้นเฉพาะสาขาวิชาชีพ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะเชิงวิชาชีพ มีทักษะการสื่อสาร มีเจตคติที่ดี โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสุขภาพสามารถพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพ…
− Dec 18,2014 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ในวันที่ 5 มกราคม - 30 เมษายน 2558

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัคร   5 มกราคม - 30 เมษายน 2558 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษารับรอง 2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดอบรม 3. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. 4. สุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เอกสารในการสมัคร 1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน…