คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jan 17,2018 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 เปิดรับสมัคร   3 มกราคม - 30 เมษายน 2561 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษารับรอง 2. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดอบรม 3. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.      4. สุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เอกสารในการสมัคร 1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย…
− Dec 21,2017 −

เปิดรับสมัครนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครสอบครั้งที่ 3/2561 เริ่มรับสมัคร วันที่ 17 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก          วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สอบข้อเขียน ตรวจร่างกายและสัมภาษณ์        วันที่ 7 มิถุนายน 2561       *** สอบข้อเขียน เวลา 9.00 - 12.00 น.       *** สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เวลา 13.00 - 15.00 น. ลงทะเบียน       ​วันที่…
− Dec 13,2017 −

โครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี โดยงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย โดยการนวดผ่อนคลายด้วยพิมเสนน้ำ (ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1) ซึ่งเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่น) 
− Dec 13,2017 −

โครงการสุขภาพดีด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี มีปรัชญาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ดี มีคุณธรรม และเป็นผู้นำด้านสุขภาพ และเห็นความสำคัญในการศึกษาภูมิปัญญาไทยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วย จึงจัดดโครงการสุขภาพดีด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย เป็นการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาไทยกับการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ในครั้งนี้มีการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย และการนวดเพื่อผ่อนคลาย โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยทั้งหมด 3 ชิ้น…
− Sep 22,2017 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

       กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทยสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560  จัดขึ้น ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาพยาบาลมีคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานมารยาทตามวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทไทยมาใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูสังฆภารพิสิษฐ์…
− Aug 15,2017 −

โครงการพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

       สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับกลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์  รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของไทย  ในโอกาสนี้ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่มาร่วมงามและร่วมกันเลี้ยงไอศกรีมให้กับน้อง ๆได้อิ่มท้องกันทั่วหน้า  
− Jun 02,2017 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แบบสำรวจสุขภาพครอบครัว

การจัดการองค์ความรู้(KM) คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แบบสำรวจสุขภาพครอบครัว แบบสำรวจสุภาพครอบครัว ผังเครือญาติ บุคคลในครอบครัว ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ข้อมูลเด็กแรกเกิด - 12 ปี แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า(2Q) ข้อมูลครัวเรือน
− Jun 02,2017 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำวิจัยเชิงคุณภาพ

การจัดการองค์ความรู้(KM) คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการทำวิจัยเชิงคุณภาพ DOWNLOAD
− May 05,2017 −

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2

window.location="http://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-889";
− Apr 25,2017 −

โครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี โดยกลุ่มงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560 เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีขอขมาคณาจารย์และเป็นสิริมงคลสำหรับนักศึกษาพยาบาล รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีไทยซึ่งบรรยากาศในการจัดโครงการในครั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลรวมทั้งศิษย์เก่าที่มาร่วมงานต่างมีความรู้สึกอบอุ่น เย็นกายเย็นใจและมีความสุข พร้อมรับคำอวยพรจากคณบดีและคณาจารย์การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่…