คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jun 29,2020 −

โครงการ “คณะพยาบาลร่วมป้องกัน COVID ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจ NEW NORMAL

ในปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดทำโครงการ “คณะพยาบาลร่วมป้องกัน COVID ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจ NEW NORMAL” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะพยาบาลศาสตร์ก่อนเปิดภาคเรียน และเตรียมนักศึกษาให้มีพฤติกรรมตามแนววิถีใหม่ (NEW NORMAL) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการป้องกันโรคและไม่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
− Jan 21,2020 −

งานทำบุญปีใหม่คณะพยาบาลศาสตร์

− Jan 10,2020 −

โครงการแกนนำปฐมพยาบาล

− Jan 10,2020 −

Big cleaning day

− Jan 10,2020 −

การจัดการเรียนการสอน และสภาพภายในคณะ

− Jan 10,2020 −

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่6

− Nov 29,2019 −

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่า บุคลากรทางด้านสุขภาพผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการครบรอบ 10 ปีคณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่า บุคลากรทางด้านสุขภาพผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการครบรอบ 10 ปีคณะพยาบาลศาสตร์  “ศตวรรษใหม่แห่งการพัฒนา:การบริการสุขภาพปฐมภูมิแห่งอนาคต”  “New Step to a Century of Development : Primary Nursing Health Service in the Future” ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่…
− Sep 13,2019 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวนทั้งสิ้น 136 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามการจัดการเรียนวิชา NS439 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ…
− Aug 27,2019 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเรียน 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  กลุ่ม 1 เรียนทุกวันอังคาร วันพฤหัส เวลา 16.00-20.00 น.และวันเสาร์เวลา 9.00-16.00 น.เปิดเรียนวันที่ 21 เมษายน 2563 กลุ่ม 2 เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 8.30 -17.30 น.เปิดเรียนวันที่ 25 เมย..63 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 2. อายุ 18-40 ปี 3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และไม่เกิน 70 กก. 4. สุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคติดต่อ เอกสารการสมัคร…
− Aug 27,2019 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

คุณสมบัติการสมัคร 1.  จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ คณิตย์ 2.  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 3.  น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และไม่เกิน 70 กก. ค่าสมัครสอบ  ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท กำหนดการสอบ วันที่ 19 มกราคม สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และตรวจร่างกายตั้งแต่เวลา 8.30-15.00  รายวิชาที่สอบคัดเลือก 1. ความรอบคอบ – ภาษาไทย             สอบเวลา      08.30 – 09.00  น. 2. ภาษาอังกฤษ       …