คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jul 23,2021 −

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในการดูแลระดับปฐมภูมิจากชีวิตวิถีใหม่สู่ชีวิตวิถีถัดไป” (Health promotion in primary care for older persons from new normal to next normal) ระหว่างวันที่ 2–3 กันยายน พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ สร้างเครือข่าย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ค่าลงทะเบียนคนละ 800 บาท  หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)…
− Jul 09,2021 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมเป็น Co-host ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมเป็น Co-host  ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เรื่องการวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normalและการประชุมสาขาการพยาบาลศาสตร์เรื่องการวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค New Normal วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และระบบออนไลน์บนแอปพลิเคชั่น Zoom ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรีคณะพยาบาลศาสตร์…
− Jul 13,2021 −

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง“การประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ AUN-QA และ OBE

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง“การประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ AUN-QA และ OBE โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์   ธาดากานต์ (รองผู้อำนวยการฯฝ่ายนโยบายและแผนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ม.มหิดล) ในวัน เสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Online คณะพยาบาลศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี
− Jul 07,2021 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมบริจาคปรอทวัดไข้แก่มูลนิธิซิโก้ เพื่อนำไปใช้ในศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

− Jun 09,2021 −

อาจารย์พยาบาลจิตอาสาตัวแทนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ไปปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาดูแลผู้รับบริการและฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

อาจารย์พยาบาลจิตอาสาตัวแทนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ไปปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาดูแลผู้รับบริการและฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 
− Jun 08,2021 −

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงรุ่นที่ 7

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดบริการวิชาการแก่สังคมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงรุ่นที่ 7 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และความจำเป็นในการเพิ่มศักยภาพการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ  มีความรู้ เข้าใจระบบการเรียนการสอน ระบบบริการสุขภาพ และการจัดการเรียนการสอนในคลินิก  สามารถวางแผนการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน กลุ่มเป้าหมายคือพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า…
− Jun 07,2021 −

โครงการการส่งเสริมการออกกำลังกายในการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดบริการวิชาการแก่สังคม โครงการการส่งเสริมการออกกำลังกายในการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ สถานที่ ณ  ชุมชน วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรรับเชิญจากคณวิทยาศาสตร์การกีฬา วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ และเสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชน และผู้สูงอายุในชุมชน 
− Jun 07,2021 −

โครงการพัฒนาการนวดแผนไทยประยุกต์เพื่อสุขภาพชุมชนวัดปุรณาวาส

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดบริการวิชาการแก่สังคมโครงการพัฒนาการนวดแผนไทยประยุกต์เพื่อสุขภาพชุมชนวัดปุรณาวาส สถานที่ ณ  ชุมชน วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรรับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร์  วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวิธีการดูแลสุขภาพด้วยการนวดแผนไทย สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้ และเพื่ออนุรักษ์ภิปัญญาการนวดแผนไทย กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนในชุมชน วัดปุรณาวาส
− May 15,2021 −

โครงการมอบหมวกและดวงประทีปและโครงการมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษาพยาบาลในโอกาสพิเศษเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พิธีมอบแถบหมวกและเข็มตราสัญลักษณ์แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 11 มอบหมวกและดวงประทีปแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 และมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคาร Bangkokthonburi Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− May 09,2021 −

โครงการรักษ์ภูมิปัญญาไทย ประจำปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้มีการจัดโครงการรักษ์ภูมิปัญญาไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2564 แบบ Online ผ่านระบบ Google Meet เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา NS 140 ภูมิปัญญาไทยและการดูแลสุขภาพ ภายใต้ธีมงาน “นักศึกษาพยาบาลรุ่นใหม่ ร่วมใจสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในการจัดโครงการนักศึกษาได้แสดงชิ้นงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ได้แก่ พิมเสนน้ำ สบู่เหลวขมิ้นชัน ผ้าไทย น้ำสมุนไพรไทย…