คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Nov 21,2020 −

คณะกรรมการวิจัยและตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการเขียนบทความวิจัยและตำราทางการพยาบาล”

คณะกรรมการวิจัยและตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการเขียนบทความวิจัยและตำราทางการพยาบาล” ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนตำราที่มีคุณภาพ และสามารถผลิตบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในวารสารที่มีค่าระดับมาตรฐานสากล ให้แก่อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการผลิตตำราและการเขียนบทความทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี ธรากุล และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุลี   ทองวิเชียร เป็นวิทยากร ในวันศุกร์…
− Dec 13,2020 −

โครงการสืบสานประเพณีทำบุญประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ในเทศกาลปีใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี โดยงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการจัดโครงการสืบสานประเพณีทำบุญประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ตะหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและปลูกจิตสำนึกให้อาจารย์และนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและซาบซึ้งในพระศาสนา ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และเพื่อเป็นศิริมงคลกับคณะและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพยาบาล รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยโครงการนี้วางแผนจัดขึ้นวันที่ 4 เดือนธันวาคม…
− Sep 11,2020 −

การประชุมวิชาการประจำปี 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในหัวข้อเรื่อง“นวัตกรรมทางการพยาบาล: จุดเปลี่ยนสู่วิถีชีวิตใหม่ (Nursing Innovation: Toward New Normal)”

การประชุมวิชาการประจำปี 2563ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย คณะพยบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชนต์หลุยส์ และ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ในหัวข้อเรื่อง“นวัตกรรมทางการพยาบาล: จุดเปลี่ยนสู่วิถีชีวิตใหม่ (Nursing Innovation: Toward New Normal)” วันที่ 4-5 กันยายน 2563 ณ ชั้น 2 อาคารดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง:CNEU 11.5 จากสภาการพยาบาล)
− Aug 24,2020 −

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในโครงการ "เปิดโลกทัศน์องค์กรวิชาชีพทางการพยาบาล

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา9.00-12.00น. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในโครงการ "เปิดโลกทัศน์องค์กรวิชาชีพทางการพยาบาล" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาลให้การต้อนรับ บรรยาย และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสภาการพยาบาลต่อวิชาชีพและพยาบาลไทย ณ สภาการพยาบาล
− Aug 18,2020 −

โครงการสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี โดยงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จะมีการจัดโครงการสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งงานไหว้ครูในปีการศึกษา 2563 ได้จัดทำในรูปแบบ “ไหว้ครูแบบนิวนอร์มอล....รักนะคุณครู” ตามนโยบายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเราต้องเว้นระยะห่างกัน แต่กิจกรรมไหว้ครูก็สามารถเกิดขึ้นได้           โดยนักศึกษาพยาบาลร่วมแสดงความเคารพคุณขอคณาจารย์แบบนิวนอร์มอล โดยการอัดคลิปวีดีโอ…
− Jul 24,2020 −

ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่า ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 7"

ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่า ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 7"   จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ในวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2563 ณ ชั้น 2 อาคารดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (*อยู่ระหว่างการพิจารณาหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง(CNEU) จากสภาการพยาบาล) สามารถลงทะเบียนOnlineได้ที่    เป้าหมาย ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการอบรม - พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ…
− Jul 20,2020 −

ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่า บุคลากรทางด้านสุขภาพผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปี 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่า บุคลากรทางด้านสุขภาพผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมทางการพยาบาล: จุดเปลี่ยนสู่วิถีชีวิตใหม่ (Nursing Innovation: Toward New Normal)”  วันที่ 4-5 กันยายน 2563 ณ ชั้น 2 อาคารดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (*อยู่ระหว่างการพิจารณาหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง(CNEU) จากสภาการพยาบาล) สามารถลงทะเบียนOnlineได้ที่ https://forms.gle/M8wmmENAcJW4jYTT9…
− Jun 29,2020 −

โครงการ “คณะพยาบาลร่วมป้องกัน COVID ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจ NEW NORMAL

ในปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดทำโครงการ “คณะพยาบาลร่วมป้องกัน COVID ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจ NEW NORMAL” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะพยาบาลศาสตร์ก่อนเปิดภาคเรียน และเตรียมนักศึกษาให้มีพฤติกรรมตามแนววิถีใหม่ (NEW NORMAL) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการป้องกันโรคและไม่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
− Jan 21,2020 −

งานทำบุญปีใหม่คณะพยาบาลศาสตร์

− Jan 10,2020 −

โครงการแกนนำปฐมพยาบาล