คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Sep 25,2022 −

โครงการ "พัฒนาศักยภาพด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงรุ่นที่ 9"

โครงการ "พัฒนาศักยภาพด้านการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงรุ่นที่ 9" วันที่ 26-29 กันยายน 2565 ผ่านระบบZoom Cloud Meeting วันที่ 30 กันยายน 2565 อบรม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และฝึกปฎิบัติศูนย์ปฎิบัติการพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
− Dec 21,2021 −

บรรยากาศโครงการทำบุญประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ และทำบุญต้อนรับปีใหม่

บรรยากาศโครงการทำบุญประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ และทำบุญต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขอขอบคุณคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (SOCIAL DISTANCING) อย่างเคร่งครัด
− Nov 16,2021 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดทำโครงการ ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

− Sep 21,2021 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นในแต่ละสาขา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่นในแต่ละสาขา ซึ่งถือเป็นหนึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสัมมนาจรรยาบรรณและยกย่องเชิดชูอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564
− Sep 12,2021 −

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วม “โครงการสัมมนาจรรยาบรรณและยกย่องเชิดชูอาจารย์"

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วม “โครงการสัมมนาจรรยาบรรณและยกย่องเชิดชูอาจารย์" วิทยากรโดย  รศ. ดร.สุลี ทองวิเชียร ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-15.30น.  ผ่านโปรแกรม Google Meet Join Meeting Link https://meet.google.com/kwe-nitg-uzo"
− Sep 12,2021 −

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ (แม่ไก่) หัวข้อ “เคล็ดลับการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อเสนอขอทุน”วิทยากร รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

− Jul 23,2021 −

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในการดูแลระดับปฐมภูมิจากชีวิตวิถีใหม่สู่ชีวิตวิถีถัดไป” (Health promotion in primary care for older persons from new normal to next normal) ระหว่างวันที่ 2–3 กันยายน พ.ศ. 2564 รูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ สร้างเครือข่าย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ค่าลงทะเบียนคนละ 800 บาท  หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU)…
− Jul 09,2021 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมเป็น Co-host ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมเป็น Co-host  ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เรื่องการวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normalและการประชุมสาขาการพยาบาลศาสตร์เรื่องการวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค New Normal วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และระบบออนไลน์บนแอปพลิเคชั่น Zoom ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรีคณะพยาบาลศาสตร์…
− Jul 13,2021 −

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง“การประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ AUN-QA และ OBE

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ หัวข้อเรื่อง“การประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ AUN-QA และ OBE โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์   ธาดากานต์ (รองผู้อำนวยการฯฝ่ายนโยบายและแผนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ม.มหิดล) ในวัน เสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Online คณะพยาบาลศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี
− Jul 07,2021 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมบริจาคปรอทวัดไข้แก่มูลนิธิซิโก้ เพื่อนำไปใช้ในศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564