คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Dec 18,2014 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ในวันที่ 5 มกราคม - 30 เมษายน 2558

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัคร   5 มกราคม - 30 เมษายน 2558 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษารับรอง 2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดอบรม 3. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. 4. สุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เอกสารในการสมัคร 1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน…