Nursing Science Program

News News

News

− Oct 03,2018 −

โครงการเปิดโลกทัศน์สู่ผู้นำทางด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านผู้นำทางการพยาบาล

− Aug 06,2018 −

การศึกษาดูงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

− Jul 29,2018 −

โครงการไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

− May 30,2018 −

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

− Apr 29,2018 −

โครงการรดน้ำขอพรคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Jan 17,2018 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5

− Dec 21,2017 −

เปิดรับสมัครนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 ***
− Dec 13,2017 −

โครงการภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี

− Dec 13,2017 −

โครงการสุขภาพดีด้วยวิถีภูมิปัญญาไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี

− Sep 22,2017 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of Nursing Science Program Contact: