Nursing Science Program

News News

News

− Aug 24,2020 −

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในโครงการ "เปิดโลกทัศน์องค์กรวิชาชีพทางการพยาบาล

− Aug 18,2020 −

โครงการสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

− Jul 24,2020 −

ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่า ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 7"

− Jul 20,2020 −

ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่า บุคลากรทางด้านสุขภาพผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปี 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Jun 29,2020 −

โครงการ “คณะพยาบาลร่วมป้องกัน COVID ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจ NEW NORMAL

− Jan 21,2020 −

งานทำบุญปีใหม่คณะพยาบาลศาสตร์

− Jan 10,2020 −

โครงการแกนนำปฐมพยาบาล

− Jan 10,2020 −

Big cleaning day

− Jan 10,2020 −

การจัดการเรียนการสอน และสภาพภายในคณะ

− Jan 10,2020 −

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่6

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of Nursing Science Program Contact: