คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

                ภาษาไทย              ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

                ภาษาอังกฤษ         Doctor of Education Program in Physical Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                ภาษาไทย              ชื่อเต็ม : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พลศึกษา)

                                           ชื่อย่อ  : ศษ.ด. (พลศึกษา)

                ภาษาอังกฤษ          ชื่อเต็ม : Doctor of Education (Physical Education)

                                           ชื่อย่อ  : Ed.D. (Physical Education)


Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา Contact: