คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา