คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา