คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา