คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
          1.1 รหัสหลักสูตร
          -
          1.2 ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้

          ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Financial and Debt Administration Innovation

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต(นวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้)

          ชื่อย่อ บธ.บ. (นวัตกรรมการบริหารการเงินและการบริหารหนี้)

          ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration(Financial and Debt Administration Innovation)
          ชื่อย่อ B.B.A. (Financial and Debt Administration Innovation)


Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: