คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                         มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะ/สาขาวิชา                                คณะบริหารธุรกิจ

                                                      สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม

ภาษาอังกฤษ                       Bachelor of Business Administration Program in Beauty Business Management

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ภาษาไทย            ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม)

                           ชื่อย่อ     บธ.บ. (การจัดการธุรกิจเสริมสวยและความงาม)

  ภาษาอังกฤษ        ชื่อเต็ม   Bachelor of Business Administration (Beauty Business Management)

                           ชื่อย่อ     B.B.A. (Beauty Business Management)

 

3.  วิชาเอก            

ไม่มี

 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

124  หน่วยกิต


รายละเอียดเพิ่มเติม

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: