คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

โครงสร้างหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                                หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

ภาษาอังกฤษ                           Bachelor of Business Administration Program in Innovative Trading Management

                                                                 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย              ชื่อเต็ม     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมการค้า)

                           ชื่อย่อ       บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการค้า)

ภาษาอังกฤษ          ชื่อเต็ม     Bachelor of Business Administration (Innovative Trading Management)

   ชื่อย่อ     B.B.A. (Innovative Trading Management)


Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: