คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ภาษาอังกฤษ                       Bachelor of Business Administration Program in Modern Business Management

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย            ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

                         ชื่อย่อ     บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

ภาษาอังกฤษ        ชื่อเต็ม   Bachelor of Business Administration (Modern Business Management) 

 ชื่อย่อ     B.B.A. (Modern Business Management)


Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: