คณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ภาษาอังกฤษ            Bachelor of Business Administration Program in Management

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย              ชื่อเต็ม    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

                            ชื่อย่อ      บธ.บ. (การจัดการ)

ภาษาอังกฤษ          ชื่อเต็ม    Bachelor of Business Administration (Management)                 

   ชื่อย่อ      B.B.A. (Management)

 


 

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะบริหารธุรกิจ Contact: